مسعود, نویسنده در امداد خودرو پاشاپور | یاور شما در جاده ها - 09141103239